Gwarancja

Na wszystkie nasze podajniki płynów, podajniki suche i inne artykuły z nimi związane obowiązuje okres gwarancji po dostawie podany w artykule.

Gwarancja dotyczy wad materiałowych i konstrukcyjnych. Przyczyny oraz wpływy, takie jak: wadliwe lub złe zamocowanie części, w tym części elektronicznych, nie są objęte gwarancją. Smoczki do napojów, obejmuje 1 rok gwarancji na wady konstrukcyjne.

W przypadku prac naprawczych obowiązuje 12-miesięczny okres gwarancji po ich wykonaniu. W przypadku naprawy lub wymiany w ramach gwarancji, materiały zostaną wysłane bezpłatnie. Jeśli w szczególnych przypadkach konieczna jest pomoc naszego działu serwisowego, prace gwarancyjne zostaną wykonane bezpłatnie, przy czym zawsze naliczane są obowiązujące opłaty za wezwanie, a za granicą koszty podróży.

Gwarancja nie dotyczy części, które uległy uszkodzeniu z powodu opóźnionego zgłoszenia lub naprawy.

Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy klient lub kupujący wypełnił wszystkie swoje zobowiązania, finansowe lub inne, wynikające z wszelkich umów.

Naprawy dokonywane przez osoby trzecie bez pisemnej zgody L. Verbakel B.V. nie będą refundowane.

L.Verbakel B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w jakiejkolwiek formie.

Wszystkie dostawy odbywają się zgodnie z warunkami Metalunie.

WARUNKI UNII METALOWEJ

Ogólne Warunki Handlowe wydane przez Koninklijke Metaalunie (organizacja przedsiębiorców dla małych i średnich przedsiębiorstw w przemyśle metalowym), zwane dalej WARUNKAMI METAALUNIE,

Złożono w kancelarii Sądu Okręgowego w Rotterdamie dnia 1 stycznia 2019 r. Wydane przez Koninklijke Metaalunie, PO Box 2600, 3430 GA Nieuwegein.© Koninklijke Metaalunie

 

Artykuł 1: Zastosowanie

1.1. Do wszystkich ofert mają zastosowanie poniższe warunki

co robi członek Metaalunie, na wszystkich umowach, które zawiera

oraz do wszystkich umów z nich wynikających, wszystko to

w zakresie, w jakim członek Metaalunie jest dostawcą lub wykonawcą

jest.

1.2. Członkiem Metaalunie, który korzysta z tych warunków jest

zwanym dalej wykonawcą. Druga strona jest

zwanego klientem.

1.3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią umów zawartych pomiędzy klientem a

i Wykonawca oraz te

warunki, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

1.4. Warunki te mogą być stosowane wyłącznie przez

Członkowie Związku Zawodowego Metalowców.

Artykuł 2: Oferty

2.1. Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Wykonawca ma prawo

prawo do wycofania swojej oferty w terminie dwóch dni roboczych po

dotarła do niego akceptacja.

2.2. Jeśli klient przekaże informacje wykonawcy,

Wykonawca może założyć prawidłowość i kompletność

o tym i na tym oprze swoją ofertę.

2.3. Ceny podane w ofercie wyrażone są w euro,

z wyłączeniem podatku obrotowego i innych opłat lub podatków

rządu. Podane ceny nie zawierają kosztów podróży,

Koszty i wydatki związane z zakwaterowaniem, pakowaniem, magazynowaniem i transportem

do załadunku, rozładunku i pomocy

formalności celne.

Artykuł 3: Poufność

3.1. Wszystkie dostawy realizowane przez lub w imieniu wykonawcy do klienta będą realizowane w imieniu klienta.

dostarczane informacje (takie jak oferty, projekty,

obrazy, rysunki i know-how) o dowolnym charakterze i w

są poufne i nie będą wykorzystywane przez opinię publiczną.

klienta do celów innych niż

wykonanie umowy.

3.2. Informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, są przekazywane przez

klienta nie będą podawane do wiadomości publicznej ani nie będą

pomnożone.

3.3. Jeżeli klient nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień ust. 1 i 2 niniejszego artykułu

Jeśli naruszy on powyższe zobowiązania, podlega karze grzywny za każde naruszenie.

Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zapłacenia kary w wysokości 25.000 euro. Ten

kara może, oprócz odszkodowania zgodnie z ustawą

należy się domagać.

3.4. Klient musi dostarczyć informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

informacji na pierwsze żądanie, w terminie określonym przez Wykonawcę.

okres, według uznania Dostawcy, na zwrot wyrobu do Dostawcy.

lub zniszczyć. W przypadku naruszenia tego postanowienia

Klient zapłaci wykonawcy natychmiastową kwotę

W przypadku upadłości należy zapłacić karę w wysokości 1.000 euro za każdy dzień. Ten

kara może, oprócz odszkodowania zgodnie z ustawą

należy się domagać.

Artykuł 4: Udzielanie porad i informacji

4.1. Klient nie może czerpać żadnych praw z porad i

informacje od wykonawcy, które nie są bezpośrednio związane z

na zlecenie.

4.2. Jeśli klient przekaże informacje wykonawcy,

Wykonawca może w ramach realizacji Umowy

zakładają ich dokładność i kompletność.

4.3. Klient zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń odszkodowawczych lub

osób trzecich w odniesieniu do wykorzystania informacji dostarczonych przez lub w imieniu

Wskazówki dla klienta, rysunki,

obliczenia, projekty, materiały, marki, próbki, modele

i tym podobne. Zleceniodawca pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z

szkody, w tym w pełni poniesione koszty

obrony przed takimi roszczeniami.

Artykuł 5: Czas dostawy / okres realizacji

5.1. Podany czas dostawy lub okres realizacji jest orientacyjny.

5.2. Okres dostawy lub okres realizacji rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy

wszystkie szczegóły handlowe i techniczne są uzgodnione

osiągnęła, wszystkie informacje, w tym ostateczne i zatwierdzone

rysunki i tym podobne są w posiadaniu Dostawcy,

uzgodniona płatność (ratalna) została otrzymana i

inne warunki realizacji zamówienia jest

spełnione.

5.3. Jeśli jest:

a. okoliczności inne niż te, które są znane wykonawcy

były wtedy, gdy określał czas dostawy lub okres realizacji, a także

okres dostawy lub okres pracy o czas, jaki Dostawca, uwzględniając planowanie Dostawcy, potrzebuje na realizację zamówienia.

musi w tych okolicznościach zrealizować zamówienie.

wykonać;

b. prace dodatkowe, wydłużenie czasu dostawy lub okresu realizacji

do czasu, gdy wykonawca, przy należytym uwzględnieniu jego

planowanie, jest potrzebne do uzyskania materiałów i części do tego

dostarczyć (lub zlecić dostarczenie) i wykonać dodatkowe prace;

c. zawieszenie zobowiązań przez stronę umowy będzie

okres dostawy lub okres realizacji zostaje przedłużony o czas, w którym on,

z należytym uwzględnieniem jego planów, aby

polecenie po podaniu przyczyny zawieszenia

upłynął.

Z zastrzeżeniem dowodów przeciwnych ze strony klienta, czas trwania wynosi

podejrzenie przedłużenia okresu dostawy lub okresu realizacji

być konieczne i wynikać z sytuacji takiej jak powyższa

o których mowa w lit. a-c.

5.4. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Dostawcę w związku z

lub szkód poniesionych przez wykonawcę w wyniku

opóźnienie w terminie dostawy lub realizacji, jak podano

w ust. 3 niniejszego artykułu.

5.5. Przekroczenie czasu dostawy lub okresu realizacji daje

Klient nie będzie w żadnym wypadku uprawniony do odszkodowania lub

rozwiązanie. Klient zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności za

Wszelkie roszczenia stron trzecich wynikające z

przekroczenie okresu dostawy lub okresu realizacji.

Artykuł 6: Dostawa i przeniesienie ryzyka

6.1. Dostawa nastąpi w momencie otrzymania przez wykonawcę

udostępnia klientowi przedmiot w swojej siedzibie i powiadomił klienta, że przedmiot ten jest

dostępne dla niego. Klient jest zobowiązany, od dnia

W tym czasie, ryzyko sprawy do przechowywania, między innymi,

załadunek, transport i rozładunek.

6.2. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą uzgodnić, że

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania transportu. Ryzyko niedostatecznego

więcej składowania, załadunku, transportu i rozładunku również w tym przypadku spoczywa na

klient. Klient może zabezpieczyć się przed tym ryzykiem.

ubezpieczyć.

6.3. Jeśli jest to wymiana handlowa i klient oczekuje na

dostarczenie nowego przedmiotu, przedmiot wymiany jest w jego posiadaniu

ryzyko związane z wymienianym przedmiotem pozostaje po stronie klienta.

do czasu, gdy przekaże je w posiadanie

Wykonawca. Jeżeli klient nie zakupi towaru na wymianę, wówczas

może zostać dostarczony w stanie, w jakim znajdował się w momencie

Umowa została zawarta, Wykonawca może zastąpić

rozwiązać umowę.

Artykuł 7: Zmiana cen

Wykonawca jest uprawniony do zwiększenia kosztów decydujących

czynniki, które pojawiły się po zawarciu umowy, do

klient. Klient zobowiązany jest do

wzrost cen na pierwsze żądanie Wykonawcy.

spotkać.

Artykuł 8: Siła wyższa

8.1. Niewykonanie obowiązków można przypisać

nie będą przypisane Wykonawcy, jeśli te

awaria jest wynikiem działania siły wyższej.

8.2. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się m.in. okoliczność

że osoby trzecie zaangażowane przez wykonawców, takie jak

dostawców, podwykonawców i przewoźników, lub innych

strony, od których klient jest zależny, nie działają lub nie działają w odpowiednim czasie

wywiązywać się ze swoich zobowiązań, warunki pogodowe,

klęska żywiołowa, terroryzm, cyberprzestępczość, zakłócenie funkcjonowania

infrastruktury cyfrowej, pożaru, awarii zasilania, utraty, kradzieży lub

utrata narzędzi, materiałów lub informacji,

blokady dróg, strajki lub przestoje w pracy oraz ograniczenia w przywozie lub wywozie

ograniczenia w handlu.

8.3. Zleceniobiorca jest uprawniony do zawieszenia wypełniania swoich zobowiązań, jeśli jest to czasowo uniemożliwione przez siłę wyższą.

uniemożliwił wypełnianie swoich zobowiązań wobec klienta

przyjść. Jeżeli sytuacja siły wyższej ustąpi, Dostawca wypełni swoje zobowiązania tak szybko, jak tylko pozwoli na to jego harmonogram.

8.4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, gdy wykonanie umowy jest lub stanie się trwale niemożliwe, lub gdy tymczasowa sytuacja siły wyższej trwa dłużej niż rok, wykonanie umowy zostanie anulowane.

trwała dłużej niż sześć miesięcy, wykonawca jest upoważniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

umowa ze skutkiem natychmiastowym w całości lub w części

rozpuszczać się. W takich przypadkach Klient jest uprawniony do rozwiązania

umowa ze skutkiem natychmiastowym, ale tylko

dla tej części zobowiązań, która nie została jeszcze wypełniona przez

wykonawca.

8.5. Strony nie są uprawnione do odszkodowania za szkody wynikające z

siły wyższej, zawieszenia lub rozwiązania w rozumieniu niniejszego artykułu

szkody, które zostały lub mają zostać poniesione.

Artykuł 9: Zakres prac

9.1. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie zezwolenia, zwolnienia i inne decyzje, które są niezbędne dla

prace zostały uzyskane w odpowiednim czasie. Klient zobowiązany jest do

na pierwsze żądanie Zleceniobiorcy, kopię

przesłać mu wyżej wymienione dokumenty.

9.2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, praca nie obejmuje:

a. prace ziemne, wbijanie pali, zrębkowanie, prace fundamentowe, murarskie, ciesielskie,

tynkowanie, malowanie, tapetowanie, naprawy lub inne

roboty budowlane;

b. zapewnienie przyłączy gazu, wody, energii elektrycznej,

Internet lub inne udogodnienia infrastrukturalne;

c. środki mające na celu zapobieżenie lub ograniczenie szkód lub

kradzież lub zagubienie przedmiotów znajdujących się w miejscu pracy lub w jego pobliżu;

d. usuwanie materiałów, materiałów budowlanych lub odpadów;

e. transport pionowy i poziomy;

Artykuł 10: Praca dodatkowa

10.1. Zmiany w pracach powodują w każdym przypadku konieczność wykonania dodatkowych prac, jeżeli:

a. nastąpiła zmiana w projekcie, specyfikacjach

lub specyfikacje;

b. informacje przekazane przez klienta nie odpowiadają rzeczywistości;

c. szacowane ilości różnią się o więcej niż 5%.

10.2. Dodatkowa praca jest obliczana na podstawie ceny określającej

czynniki panujące w czasie, gdy dodatkowa praca jest

wykonywane. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za dodatkową pracę

na pierwsze żądanie Wykonawcy.

Artykuł 11: Wykonanie dzieła

11.1. Klient zapewni, że Dostawca będzie mógł wykonywać swoje czynności bez zakłóceń i w uzgodnionym czasie.

i że wykonując swoją pracę, będzie szanował

uzyskać niezbędne udogodnienia, takie jak:

a. gaz, woda, energia elektryczna i internet;

b. ogrzewanie;

c) zamykane suche pomieszczenie magazynowe;

d. przepisane na podstawie ustawy o warunkach pracy i rozporządzeń

udogodnienia.

11.2. Klient ponosi ryzyko i jest odpowiedzialny za szkody

do oraz kradzieży lub utraty mienia wykonawcy,

Klient i osoby trzecie, takie jak narzędzia, dla

materiały lub urządzenia wykorzystywane w pracy, które są

znajdują się w miejscu lub w pobliżu miejsca, w którym mają być wykonywane prace

lub w innym uzgodnionym miejscu.

11.3. Bez uszczerbku dla postanowień podrozdziału 2 niniejszego artykułu, klient jest zobowiązany do zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia od

ryzyko, o którym mowa w tym ustępie. Ponadto, klient musi

zapewnić ubezpieczenie od ryzyka zawodowego związanego z używanym sprzętem

materiał. Zleceniodawca musi poinformować Zleceniobiorcę przy pierwszej

zażądać kopii odpowiedniej polisy lub polis ubezpieczeniowych oraz

dowód opłacenia składki. Jeśli jest

szkody, klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do swojego

ubezpieczyciela do dalszego przetwarzania i rozliczenia.

Artykuł 12: Zakończenie prac

12.1. Prace uważa się za zakończone w następujących przypadkach

sprawy:

a. jeśli klient zaakceptował pracę;

b. jeśli dzieło zostanie oddane do użytku przez klienta. Czy

Jeśli klient wykorzysta część pracy, to ta część zostanie wykorzystana w pracy.

część jest uważana za dostarczoną;

c. jeżeli wykonawca powiadomił zamawiającego na piśmie, że jest

powiadomienie, że praca została zakończona, a klient nie

w terminie 14 dni od dnia powiadomienia w formie pisemnej

poinformowała, że prace nie zostały zatwierdzone;

d. jeśli klient nie zaakceptuje pracy z powodu drobnych wad

wady lub brakujące części, które zostaną wykryte w ciągu 30 dni

mogą być naprawiane lub regenerowane i które są wprowadzane do użytku

pracy.

12.2. Jeśli klient nie zaakceptuje pracy, jest do tego zobowiązany.

podając swoje powody na piśmie do

Wykonawca. Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę w

możliwość dostarczenia pracy.

12.3. Klient zwalnia Dostawcę od roszczeń z tytułu

osoby trzecie za szkody w niedostarczonych częściach dzieła

spowodowane użyciem już dostarczonych części

praca.

Artykuł 13: Odpowiedzialność

13.1. W przypadku wystąpienia awarii, którą można przypisać Dostawcy, ma on prawo do wstrzymania realizacji umowy.

jest zobowiązany do wypełniania swoich zobowiązań umownych z należytym uwzględnieniem

Artykuł 14 jak dotychczas.

13.2. Obowiązek naprawienia szkody przez wykonawcę

na jakiejkolwiek podstawie, jest ograniczona do tej szkody

w stosunku do których Wykonawcy przysługują roszczenia z tytułu umowy zawartej przez lub w imieniu

Zakres ubezpieczenia jest ubezpieczony na jego rzecz. Zakres

tego zobowiązania nie może nigdy przekroczyć kwoty określonej w

w danym przypadku jest wypłacana w ramach tego ubezpieczenia.

13.3. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, Dostawca nie jest w stanie

do ust. 2 niniejszego artykułu, obowiązek wypłaty odszkodowania

szkody jest ograniczona do maksymalnie 15% całkowitej sumy zamówienia.

(bez VAT). Jeżeli umowa składa się z części lub

w przypadku dostaw częściowych, obowiązek ten jest ograniczony do maksymalnie 15%.

(bez VAT) ceny umownej tej części lub tych części

dostawa częściowa. W przypadku umów o ciągłe wykonywanie świadczeń, zobowiązanie

aby zrekompensować obrażenia ograniczone do maksymalnie 15%.

(bez podatku VAT) ceny zakupu należnej w dniu

w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed

zdarzenie powodujące szkodę.

13.4. Nie kwalifikuje się do zwrotu kosztów:

a. szkody wynikowe. Szkody następcze są rozumiane jako obejmujące

oznacza szkodę spowodowaną zastojem, utratą produkcji, utratą zysku,

grzywny, koszty transportu oraz koszty podróży i zakwaterowania;

b. szkody majątkowe. Za uszkodzenie nadbudowy uważa się

oznacza wszelkie szkody spowodowane przez lub podczas wykonywania prac, w tym

na obiektach, na których prowadzone są prace lub na

rzeczy, które znajdują się w pobliżu miejsca, w którym

jest w trakcie opracowywania;

c. szkoda spowodowana umyślnie lub przez umyślną lekkomyślność

pracowników pomocniczych lub niewykonawczych podwładnych

Wykonawcy.

Klient może, jeśli to możliwe, zabezpieczyć się przed tymi szkodami.

ubezpieczyć.

13.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do naprawienia szkody

materiały dostarczone przez klienta lub w jego imieniu jako

w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej obróbki.

13.6. Klient zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń

od osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt w wyniku

wady produktu, który klient dostarczył stronie trzeciej

dostarczony przez stronę trzecią, którego cena zapłacona przez

Dostarczone produkty lub materiały są jego częścią.

Zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę w związku z tym

poniesione w wyniku połączenia, w tym (pełne) koszty

obrona.

Artykuł 14: Gwarancja i inne roszczenia

14.1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Dostawca gwarantuje, że produkty i usługi dostarczone przez Dostawcę będą dostępne dla Klienta przez okres sześciu miesięcy od daty dostawy.

za właściwe wykonanie uzgodnionego świadczenia, jak w

Kolejne akapity artykułu zawierają dalsze szczegóły.

14.2. Jeżeli strony uzgodniły inne warunki gwarancji, postanowienia niniejszego artykułu obowiązują bez uszczerbku,

o ile nie jest to sprzeczne z tymi odbiegającymi warunkami gwarancji.

14.3. Jeżeli uzgodnione świadczenie nie zostało wykonane prawidłowo,

Wykonawca dokona w rozsądnym terminie wyboru, czy będzie

wdrożyć ją prawidłowo lub zaliczyć klientowi na poczet

proporcjonalną część kwoty zamówienia.

14.4. Jeżeli wykonawca zdecyduje się na prawidłowe wykonanie prac w dotychczasowym stanie, ma do tego prawo.

wykonania, określa on sposób i czas wykonania.

Zleceniodawca musi w każdym przypadku dać zleceniobiorcy taką możliwość.

możliwość. Czy uzgodniona wydajność

(częściowo) polega na przetwarzaniu materiałów dostarczonych przez klienta

materiał, wówczas klient na własny koszt i ryzyko

dostarczanie nowych materiałów.

14.5. Części lub materiały użyte przez Wykonawcę oraz

Klient musi naprawić lub wymienić wszelkie wady produktu lub usługi.

zostać wysłane.

14.6 Koszty ponosi zleceniodawca:

a. wszystkie koszty transportu lub wysyłki;

b. koszty demontażu i montażu;

c. koszty podróży i utrzymania oraz czas podróży.

14.7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wyłącznie

gwarancja, że klient wypełnił wszystkie swoje zobowiązania

spełnione.

14.8. a. Gwarancja jest wyłączona dla wad, które są wynikiem:

- normalne zużycie;

- niewłaściwe użytkowanie;

- nie przeprowadzono konserwacji lub przeprowadzono ją nieprawidłowo;

- instalacja, montaż, modyfikacja lub naprawa przez klienta

lub przez osoby trzecie;

- wady lub nieprzydatność towarów pochodzących z, lub

zalecane przez klienta;

- wady lub nieprzydatność materiałów dostarczonych przez klienta

użyte materiały lub pomoce.

b. Nie udziela się gwarancji na:

- dostarczonych, które nie były nowe w momencie

dostawa;

- sprawdzanie i naprawianie towarów klienta;

- części, na które została udzielona gwarancja producenta.

14.9. Postanowienia ustępów od 3 do 8 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do wszelkich roszczeń klienta wynikających z naruszenia umowy, niezgodności z umową lub jakiejkolwiek innej przyczyny.

na jakiejkolwiek innej podstawie.

Artykuł 15: Obowiązek złożenia skargi

15.1. Klient nie może powoływać się na wadę świadczenia.

Jeżeli nie uczyni tego w ciągu czternastu dni od otrzymania

odkrył lub powinien był odkryć wadę,

złożył Wykonawcy pisemną reklamację.

15.2. Klient musi złożyć reklamacje dotyczące faktury pod rygorem utraty praw.

wszystkich praw, w terminie płatności w formie pisemnej na adres

przekazały Wykonawcy. Jeżeli termin płatności

jest dłuższy niż trzydzieści dni, klient jest zobowiązany do złożenia wniosku w ciągu

30 dni od daty wystawienia faktury w formie pisemnej.

Artykuł 16: Niepobrane towary

16.1. Po upływie terminu dostawy lub terminu realizacji Klient zobowiązany jest do zachowania rzeczy będącej przedmiotem umowy w swoim posiadaniu.

umowa w uzgodnionym miejscu.

16.2. Klient zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnie wszelkiej pomocy w celu

w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji dostawy.

16.3. Nieodebrane towary będą transportowane na koszt i ryzyko klienta.

klient.

16.4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 lub 2 niniejszego artykułu

Zleceniodawca, po uznaniu przez zleceniobiorcę, że jest w zwłoce, jest uprawniony do żądania od zleceniobiorcy wszelkich należnych mu kwot.

W przypadku naruszenia tego postanowienia Dostawca będzie zobowiązany do zapłacenia Dostawcy kary w wysokości 250 euro za każdy dzień naruszenia, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty 50 euro.

Grzywna ta może stanowić dodatek do odszkodowania z tytułu

prawa.

Artykuł 17: Płatność

17.1. Płatność dokonywana jest w miejscu prowadzenia działalności przez wykonawcę lub w miejscu przez niego wskazanym.

konto.

17.2. O ile nie uzgodniono inaczej, płatność dokonywana jest w ciągu 30 dni.

dni od daty wystawienia faktury.

17.3. Jeżeli klient nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, będzie on

jest zobowiązany, zamiast zapłaty uzgodnionego

sumy pieniężnej, w celu zastosowania się do żądania zleceniobiorcy dotyczącego

umorzenie.

17.4 Wyłącza się prawo Odbiorcy do potrącenia wierzytelności wobec Dostawcy lub wstrzymania się z wykonaniem zobowiązań wobec Dostawcy.

zawieszenie jest wykluczone, chyba że nastąpiło zawieszenie płatności.

płatności lub upadłości wykonawcy lub ustawowego

zmiana harmonogramu spłaty zadłużenia dotyczy Wykonawcy.

17.5. Niezależnie od tego, czy Dostawca wywiązał się z uzgodnionych

w pełni zrealizował wszystko, co klient był w stanie

umowa jest mu winna lub będzie mu winna natychmiast.

roszczenie, jeżeli:

a. termin płatności został przekroczony;

b. klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z art. 16;

c. wystąpiono z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub zawieszenie płatności;

d. nastąpiło zajęcie towaru lub roszczenia klienta

położony;

e. klient (firma) zostaje rozwiązany lub zlikwidowany;

f. klient (osoba fizyczna) żąda, aby

dopuszczenie do zgodnej z prawem zmiany harmonogramu spłaty zadłużenia, w ramach

jest pod opieką kuratora lub zmarł.

17.6. W przypadku opóźnienia w płatności

kwoty pieniężnej odsetek od tej kwoty pieniężnej na rzecz wykonawcy

należne ze skutkiem od dnia następującego po dniu, w którym

uzgodniona jako najpóźniejsza data płatności do dnia

na którą klient wpłacił kwotę pieniędzy. Jeżeli strony

nie uzgodniły ostatecznego terminu płatności, to

odsetki są należne od 30 dnia po terminie płatności. Strona

odsetki wynoszą 12% w skali roku, ale są równe ustawowym

odsetki, jeśli są wyższe. Przy obliczaniu odsetek, a

część miesiąca jest uznawana za pełny miesiąc. Za każdym razem

po upływie roku, kwota, od której należne są odsetki, wynosi

obliczone plus kwoty należne za ten rok

zainteresowanie.

17.7. Zleceniobiorca jest upoważniony do regulowania swoich należności wobec

klienta z roszczeniami osób trzecich.

spółek powiązanych z Wykonawcą na rzecz Klienta.

Ponadto Wykonawca jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z

klienta z długami wobec

Wykonawca posiada spółki powiązane z

klient. Ponadto Zleceniobiorca jest upoważniony do korzystania z jego

do potrącenia długów wobec klienta z wierzytelnościami

na firmach powiązanych z klientem. Pod adresem

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają: wszystkie

przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy, w rozumieniu

art. 2:24b k.c. oraz udział w rozumieniu art. 2:24c k.c.

BW.

17.8. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, Klient jest zobowiązany do pokrycia Dostawcy wszelkich kosztów pozasądowych.

z minimalną kwotą 75 €.

Koszty te oblicza się na podstawie następujących elementów

tabela (kwota główna wraz z odsetkami):

od pierwszych 3.000 € 15%

od nadwyżki do € 6.000 10%.

od nadwyżki do 15.000 € 8%.

od nadwyżki do 60.000 € 5%.

na nadwyżce od € 60.000,00 3%.

Rzeczywiście poniesione koszty pozasądowe są następujące

należne, jeżeli są one wyższe niż określone powyżej

obliczenia są następujące.

17.9. Jeżeli Dostawca jest objęty postępowaniem sądowym w całości lub w części, Dostawca ma prawo zawiesić lub rozwiązać umowę.

jest w znacznym stopniu skuteczny, wszystkie koszty poniesione przez niego w trakcie postępowania są pokrywane przez spółkę.

koszty poniesione w związku z tym postępowaniem ponosi

klient.

Artykuł 18: Papiery wartościowe

18.1. Niezależnie od uzgodnionych warunków płatności

Klient jest zobowiązany, na pierwsze żądanie

Wykonawca zapewni, w opinii Wykonawcy, wystarczające zabezpieczenie dla zapłaty ceny zakupu.

do zapłaty. Jeśli klient nie

Jeśli klient nie dotrzyma tego terminu, natychmiast narusza prawo.

domyślne. Zleceniobiorca ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy.

rozwiązać umowę i dochodzić swoich strat od klienta

do odzyskania.

18.2. Zleceniobiorca pozostaje właścicielem dostarczonego towaru tak długo, jak

klient:

a. nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających z jakiegokolwiek

Umowa z Wykonawcą;

b. roszczenia wynikające z niezgodności z

wyżej wymienionych umów, jak np. szkody,

karę, odsetki i koszty.

18.3 Tak długo jak istnieje zastrzeżenie własności na dostarczonym towarze

klient jest uprawniony do korzystania z nich poza swoim normalnym

nie obciąża ich ani nie zbywa w ramach prowadzonej działalności. Postanowienie to

ma skutki prawa własności.

18.4 Po zatrzymaniu przez Dostawcę prawa własności do towarów, Dostawca jest uprawniony do obciążenia kosztami Kupującego.

Jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie, może on odebrać dostarczony towar.

Klient jest zobowiązany do pełnej współpracy w tym zakresie.

18.5. Jeżeli klient, po otrzymaniu towaru zgodnie z umową

dostarczonych mu przez Wykonawcę, do jego własnych

wywiązała się ze swoich zobowiązań

zastrzeżenie prawa własności w odniesieniu do tych pozycji jako

zobowiązania klienta wynikające z umowy zawartej w późniejszym terminie

umowa.

18.6. Zleceniobiorca ma prawo do dysponowania wszystkimi towarami otrzymanymi od Zleceniodawcy w dowolnym czasie.

z jakiegokolwiek powodu, i dla wszystkich

twierdzi, że ma lub może mieć w stosunku do klienta

zastaw i zastaw.

Artykuł 19: Prawa własności intelektualnej

19.1. Wykonawca jest uważany odpowiednio za twórcę,

projektant lub wynalazca produktów wykorzystywanych w ramach umowy

stworzonych dzieł, modeli lub wynalazków.

Wykonawca ma zatem wyłączne prawo do

do zgłoszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.

19.2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi

nie przekazywać praw własności intelektualnej do

klient.

19.3. Jeżeli świadczenie, które ma być spełnione przez Wykonawcę jest (częściowo)

polega na dostawie oprogramowania komputerowego, na

kod źródłowy do klienta.

Klient otrzyma wyłącznie na rzecz

normalne użytkowanie i prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu, niewyłączną, ogólnoświatową, wieczystą licencję użytkownika

na oprogramowaniu komputerowym. Klient nie jest

zezwolenie na przeniesienie licencji lub na używanie

sublicencja. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostanie sprzedane przez

klienta na rzecz strony trzeciej, licencja

Nabywca nieruchomości automatycznie otrzymuje to samo.

19.4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które

klient poniesie szkodę w wyniku naruszenia praw własności intelektualnej.

prawa własności osób trzecich. Zleceniodawca zwalnia zleceniobiorcę z wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z

do naruszenia praw własności intelektualnej.

Artykuł 20: Przeniesienie praw lub obowiązków

Klientowi nie mogą przysługiwać żadne prawa ani obowiązki z tytułu

jakikolwiek artykuł niniejszych warunków ogólnych lub

umowa(-y) podstawowa(-e),

bez uprzedniej pisemnej zgody

wykonawca. Klauzula ta ma wpływ na prawo własności.

Artykuł 21: Wypowiedzenie lub unieważnienie umowy

21.1. Klient nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy.

lub anulować, chyba że Wykonawca jest

umowa. W przypadku wyrażenia zgody przez Wykonawcę, Zleceniodawcą jest

Wykonawcy za natychmiastowo wymagalną płatność.

kwota uzgodnionej ceny, pomniejszona o

oszczędności dla wykonawcy z tytułu rozwiązania umowy.

powstać. Rekompensata wynosi co najmniej 20% wartości

uzgodniona cena.

21.2. jeżeli cena została uzależniona od rzeczywistej ceny pobieranej przez

poniesienie kosztów przez wykonawcę (na zasadzie koszt plus)

rekompensaty, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego artykułu, są zapisywane w budżecie w wysokości

suma kosztów, godzin pracy i zysku osiągniętego przez wykonawcę

oczekiwane w całym okresie obowiązywania umowy

wykonane.

Artykuł 22: Prawo właściwe i sąd właściwy

22.1 Obowiązuje prawo holenderskie.

22.2 Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania,

ani żadnych innych przepisów międzynarodowych, których wyłączenie

jest dozwolone.

22.3. Niderlandzki sąd cywilny właściwy dla

w miejscu prowadzenia działalności przez wykonawcę odnotowuje się

spory. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z tych

zasada władztwa i zasada prawna

zasady kompetencji.

 

Copyright 2021 L. Verbakel BV